Szülőként felmerül a kérdés, vajon az én gyerekem ugyanolyan, mint a többi, vagy talán kicsit más? Ügyetlenebb, bizonytalanabb dolgokban, nehezebben boldogul társai között? Esetleg másképp viselkedik? Honnan tudom, hogy mi a gond? Mit kellene ismernie, tudnia? Hogy kellene viselkednie?

5-7 éves kor jellemzői

Nagymozgások

Jól tudja kontrolálni mozgását, páros illetve egy lábon ugrik. Gyors-lassú futással tud akadályok között haladni, az irányváltoztatás sem okoz gondot számára. Egyensúlyoz egy lábon, vonalon tud járni, pontosan tud mozdulatokat leutánozni. Labdát pattogtat egy ill. váltott kézzel.

Finommozgás

Bonyolultabb formatábla elemeit belátással teszi helyére síkban is. Ügyesen tud fűzni, cipőt kötni, csomózni. Ollóval vonalon halad, formákat vág ki. Gyurmából alakot formáz síkban és térben egyaránt. Megkülönböztetni a lefelé-felfelé irányokat. Soralkotása és vonalvezetése (függőleges, vízszintes) egyre pontosabb. Balról jobbra haladás irányának kialakulása. Egyéb térirányok felismerése térben és síkban. Alapvető írómozgás megismerése, elsajátítása.

Ebben a korban a legfontosabb a tanulási képességeket meghatározó alap-, és komplex funkciók, az egyenletes képességstruktúra kialakulása. Elengedhetetlen az iskolára való felkészítés, a feladattudat-, és tartás kialakítása, a figyelem, emlékezet erősítése, a koncentráció és a monotónia-tűrés növelése.

Figyelem jellemzői

Koncentrált figyelem eseményekre, tevékenységekre, feladatokra, miközben fokozatosan növekszik a figyelem terjedelme. Cél az egy- és többirányú figyelem megjelenése.

Látással kapcsolatos figyelme, emlékezete

Tárgyakat, képeket válogat megadott szempont szerint. Két tárgyat, képet hasonlít össze, az azonosság-különbözőség felismerése és megfogalmazása már elvárható. Jellemzi a rész-egész viszony felismerése, a részletek megkeresése képen, elbújt alakzatok megtalálása. Képes tárgyak sorrendjének bevésésére, reprodukálására fokozatosan bővülő elemszámmal. Előzetesen bemutatott szekvenciák felidézése térben és síkban is.

Hallással kapcsolatos figyelme, emlékezete

Megkülönböztet természetes és mesterséges hangokat, beszédhangokat, szótagokat, szavakat. Képes a rövid-hosszú hangok differenciálására. A háttérzajból kiemeli a megadott információt, szavakból kijelölt hangokra figyel. Végrehajt bővülő elemszámú utasításokat. Hosszabb mondókákat, versikéket tud elsajátítani rövid idő alatt. Ritmusokat felismer és visszaad.

Gondolkodása

Egyre több főfogalmat ismer, az ok-okozati viszonyokat megérti. Képes következtetések levonására, megfogalmazására, ugyanakkor felismeri az ellentéteket is. Elemi logikai műveletekre és ítéletalkotásra képes. Örömmel játszik barkochba és stratégiai játékokat.

Oldaliság (lateralitás)/testséma/téri tájékozódás

Egyre biztosabban tájékozódik saját testén, testrészeit megnevezi. Viszonyfogalmakat használ, térben és síkban is.  Tudja differenciálni az irányokat saját testén és síkban is. Jobb-bal testfelek megmutatása már nem okoz gondot. Viszonyszavakat használ, pl.: bal – jobb, alatt, fölött, előtt, mögött, mellett, között. Helyviszonyokkal ismerkedik (hova?, hol?, honnan?, min?, mire?).

Számfogalma

Tud 5-ös, 10-es számkörben számolni, számlálni. Sorszámneveket használ, matematikai fogalmak közül a sok-kevés, semmi, ugyanannyi, több-kevesebb ismertek számára nem jelentenek gondot. Felismeri a számjegyeket, korongképeket, tisztában van a mennyiségállandósággal is.

Vegye fel velem a kapcsolatot!

Kedves Látogató!

Köszönöm, hogy felkereste weboldalamat.

Sajnálatosan a 2023. szeptember – 2024. augusztusi tanévre már semmilyen femérést és fejlsztést nem tudok vállalni. (TSMT, SINDELAR…)

Megértésüket köszönöm!

Balogh-Lukács Johanna
(2023. szeptember)